<-- home

折桂令·冬景

迎西风寒凉加衣。

树净草息,人归故里。

酒有三巡,菜有五味,夜有靡音。

前三年悠悠默默,后三秋知与谁同。

易水之寒,千年已过,壮志难酬。