<-- home

满江红·沧海横流

夜临沧海,放眼望、风去云来。

石崖边、大浪滔天,潮声惊骇。

古时星汉似再现,当年明月不复还。

不经意,千年往事去,意满怀。

效孟德,观沧海;

叹功名,浮生债。

读三国,只羡避世姿态。

几度东风吹世换,沧海横流今尤在。

笑古今,多少繁华后,又重来。

canghaihengliu